Աջակցություն պրոֆեսիոնալներին

 1. Տեղեկատվության ապահովում սեմինարների և <<Էկոնոմիկա և իրավունք>> ամսագրի և այլ հատուկ, մասնագիտական գրականության միջոցով:
 2. Որակավորման բարձրացում շարունակական մասնագիատկան զարգացման ծրագրի շրջանակներում:
 3. Թեստավորում. Կազմակերպության կառավարման անձնակազմի մասնագետների գիտելիքների մակարդակի գնահատում:
 4. Աջակցություն աշխատանքի տեղավորմանը և կարիերայի աճին:
 5. Աջակցության ծրագրեր:
 6. Խորհրդատվություն
 7. Ծառայություններ կազմակերպություններին
ա) Աջակցություն ապրանքների և ծառայությունների առաջխաղացմանը
բ) Խորհրդատվություն
գ) Կազմակերպությունների կառավարման աշխատակազմի մասնագետների թեստավորում, պրոֆեսիոնալիզմի մակարդակի գնահատում և որակավորման բարձրացման նպատակով մասնագիտական շարունակական զարգացման անհրաժեշտ ծրագրերում ընդգրկում:
դ) Խորհրդատվություն կորպորատիվ կազմակերպություններին, այդ թվում՝արտագնա սեմինարներ:
ե) Անհրաժեշտ մասնագետների ընտրություն:
զ) Կազմակերպություններում և հաշվապահական հաշվառման ավտոմատացված համակարգերի ներդրում:
է) Աջակցություն արտահանողներին և ներմուծողներին, ինչպես նաև՝ այն կազմակերպություններին, որոնք իրականացնում են համատեղ տնտեսական գործունեություն, մասնավորապես՝ տեղեկատվական և խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրում հետևյալ ոլորտներում՝

 • հարկային
 • մաքսային
 • հաշվապահական հաշվառում
 • իրավաբանական
 • ձեռնարկատիրություն և բիզնես