Ծառայությունների համալիր ծրագիր

<<Էկոնոմիկա և իրավունք>> կենտրոնն իրականացնում է ծառայությունների մի ողջ համակարգ՝  ուղղված կազմակերպություններին, պրոֆեսիոնալներին, ԲՈՒՀ-երի և քոլեջների  շրջանավարտներին, երիտասարդ մասնագետներին  և բնակչության լայն զանգվածներին:

Վերոգրյալ ծառայությունները նշված են նաև մեր կայքի այլ բաժիններում ևս  (օրինակ՝  <<Էկոնոմիկա և իրավունք>>  ամսագրի  և այլ մասնագիտական գրականության միջոցով մասնագիտական տեղեկատվության ապահովում, վերապատրաստման դասընթացներ և մասնագետմների շարունակական զարգացման մի շարք ծրագրեր, Պրակտիկայի Կենտրոն, Աջակցության ծրագրեր և այլն),  որոնք ուղղված են, մասնավորապես, հետևյալ ուղղություններով՝

1. Խորհրդատվություն
2. Գովազդ  

  • գովազդ ամսագրում
  • գովազդ կայքում
  • գովազդ ուսումնական կենտրոնում

3. Մասնագետների թեստավորում
4. Աջակցություն աշխատանքի տեղավորմանը և կարիերայի աճին
5. Թեստավորված մասնագետների բազա
6. Ավտոմատացված  հաշվապահական համակարգերի ներդրում