Աջակցություն կազմակերպություններին

  • ա) Աջակցություն կազմակերպություններին ապրանքների և ծառայությունների առաջխաղացման նպատակով
  • բ) Խորհրդատվություն
  • գ) Ընկերությունների  մասնագետների թեստավորում, նրանց մասնագիտական աստիճանի գնահատում, ինչպես նաև ներգրավում շարունակական պրոֆեսիոնալ զարգացման համակարգում
  • դ) Անհրաժեշտ մասնագետների հավաքագրում
  • ե) Կորպորատիվ, այդ թվում՝ արտագնա սեմինարների իրականացում
  • զ) Ընկերություններում Ֆինանսների և հաշվապահական հաշվառման կառավարման ավտոմատացված համակարգերի ծրագրերի ներդնում
  • է) Աջակցություն  ներմուծողներին  և արտահանողներինի, ինչպես նաև այն ընկերություններին, որոնք իրականացնում են տնտեսական համատեղ գործունեություն, մասնավորապես ներկայացնելով տեղեկատվական և խորհրդատվական ծառայություններ հետևյալ ոլորտներում.

-Մաքսային 
-Հարկային
-Հաշվապահական հաշվառում
-Իրավաբանական
-Բիզնես