Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարների աբոնեմենտից օգտվելու կանոնները

16.05.2019
«Էկոնոմիկա և Իրավունք» Կենտրոն
ԱԲՈՆԵՄԵՆՏ
Ամենամսյա վերապատրաստման սեմինարների
Աբոնեմենտից օգտվելու կանոնները

 1. Սույն աբոնեմենտը հանդիսանում է մասնակցի կողմից ամենամսյա սեմինարներին մասնակցելու իրավունքը հավաստող անվանական փաստաթուղթ:
2.Մասնակիցը սույն աբոնեմենտից օգտվելու իրավունք ունի միայն աբոնեմենտում նշված ժամանակահատվածի ընթացքում` ամիսը մեկ անգամ:
3.    Կենտրոնի կողմից իրականացվում է մասնակցի ամրակցում համապատասխան խմբին: Մասնակիցը գրանցվում է իր նախընտրած հիմնական մասնագետի խմբում: Նշված մասնագետը, որպես կանոն, և վարում է այդ խմբի սեմինարները: Եթե հիմնական մասնագետը սահմանված ժամանակահատվածում սեմինարներ վարելու հնարավորություն չունի, ապա իրեն փոխարինում է այլ մասնագետ:
4.   Մասնակցին կարող է տրվել իրավունք միանվագ, պարբերաբար կամ մշտապես մասնակցել տարբեր մասնագետների խմբերում:
5.    Իր խմբում գրանցման օրը  սեմինարին մասնակցելու հնարավորություն չունենալու դեպքում, մասնակցի խնդրանքով /որի մասին նա հայտնում է Կենտրոնին ոչ ուշ, քան սեմինարին նախորդող օրը / նա Կենտրոնի համաձայնության և հնարավորության սահմաններում կարող է ընդգրկվել նույն ամսվա որևիցե այլ խմբում:
6. Սեմինարների օրերի և ժամերի մասին մասնակիցները տեղեկանում են Կենտրոնի պաշտոնական կայքից՝  www.elc.am:
7.    Պատասխանատվությունը սեմինարներին ցանկացած պատճառով չմասնակցելու համար  կրում է մասնակիցը:
8.    Սույն աբոնեմենտի արժեքը հաշվարկված է զեղչ գներով: Ցանկացած այլ լրացուցիչ զեղչի կիրառում բացառվում է: Չի կիրառվում, մասնավորապես, աբոնեմենտի գործողության ժամկետի երկարաձգումը մասնակցի կողմից սեմինարներին տարբեր պատճառներով չմասնակցելու, այդ թվում արձակուրդում կամ գործուղման մեջ գտնվելու, վատառողջության պատճառով և այլն: Նշված և այլ հանգամանքները արդեն իսկ հաշվի են առնված աբոնեմենտի արտոնյալ գնի հաշվարկի մեջ:
9.    Աբոնեմենտի արժեքի /կամ դրա մի մասի/ հետ վերադարձը մասնակցին` դրա ոչ ամբողջությամբ օգտագործման դեպքում չի իրականացվում:
10.  Աբոնեմենտի վճարը /կամ դրա մի մասը/ չի կարող վերաձևակերպվել որպես վճար` այլ ծառայությունների համար, այդ թվում՝ ցանկացած Արտահերթ սեմինարներ, դասընթացներ և այլն:

« Վերադառնալ ցանկ