Մենեջմենթ և Մարքեթինգ

Եթե ցանկանում եք դառնալ պրոֆեսիոնալ մենեջմենթի բնագավառում և դասընթացի ավարտին ստանալ բարձր վարձատրվող, հետաքրքիր և հեռանկարային աշխատանք, հարկավոր է սկսել ուսումասիրել այս արդիական մասնագիտության ակզբնաղբյուրները:
<<Էկոնոմիկա և իրավունք>> Կենտրոնը հրավիրում է <<Մենեջմենթի և մարքեթինգի հիմունքները >>  դասընթացին:
Ուսուցման  ծրագիրն իր մեջ ներառում է ոչ միայն տեսական մաս, այլ նաև իրական կյանքի 100-ից ավել օրինակներ և իրավիճակներ: Ծրագիրը, որն առաջարկում է մեր Կենտրոնը, տալիս է մենեջմենթի և մարքետինգի խնդիրների վերաբերյալ ամբողջական  պատկերացում, ծանոթացնում՝ բիզնեսի արդյունավետ կառավարման  գործիքների և մեթոդների  հետ:
Ուսուցման մեթոդիկան հնարավորություն է տալիս ոչ միայն յուրացնել ուսումնական նյութը և ստանալ անհրաժեշտ գիտելիքներ, այլ նաև՝ ուսանողի գիտակցականում ձևավորել պրակտիկ հմտություններ ապագա  աշխատանքային պարտականությունների կատարման համատեքստում:

Կազմակերպությունների <<Մենեջմենթ և Մարքեթինգ>>դասընթացի ընդհանուր ծրագիր.

I.Հիմնական փուլ
 • Մենեջմենթի հիմունքներ,
 • ռազմավարական մենեջմենթ,
 • մարտավարական մենեջմենթ,
 • ձեռնարկատիրական գործունեության մենեջմենթ,
 • արտադրական մենեջմենթ,
 • կառավարչական հաշվառման հիմունքներ,
 • բիզնես պլանավորում, բիզնես պլանների մշակում, վերլուծություն և ապահովում,
 • ռեսուրսների կառավարման հիմունքներ,
 • անձնակազմի պլանավորում,
 • գնումների կառավարում,
 • շրջանառու կապիտալի կառավարում,
 • բյուջետավորում,
 • դրամական միջոցների և ֆինանսական հոսքերի կառավարում,
 • ֆինանսական մենեջմենթի հիմունքներ,
 • Ֆինանսական վերլուծություն,
 • արտադրության ծախսերի կառավարում,
 • ծախսերի կառավարում,
 • ինքնարժեքի նվազեցման և արդյունավետության բարձրացման կառավարում,
 • ներդրումների կառավարում,
 • ռիսկերի կառավարում,
 • կազմակերպությունների գործունեության կառավարում ըստ գործունեության առանձին ոլորտների (արտադրություն, ծառայութնուններ, առևտուր, սպասարկման ոլորտ և այլն):
II.փուլ Մարքեթինգ, Գովազդ, PR
 • Մարքեթինգի հիմունքներ, 
 • ռազմավարական մարքեթինգ,
 • մարտավարական մարքեթինգ,
 • շուկաների, սպառողների պահանջարկների և մրցակիցների հետազոտություններ,
 • մրցակցային տեխնոլոգիաները մարքեթինգում,
 • գովազդային գործունեության արդյունավետ համակարգերի կազմակերպում,
 • արդյունավետ գործող շուկաների և առաքման բաժինների կազմակերպում,
 • իրացման խթանում և շուկաներում ապրանքների առաջխաղացման խթանման արդյունավետ համակագերի  կազմակերպում,
 • PR –ի դերը և  կազմակերպման արդյունավետ եղանակները:

III. փուլ Կազմակերպություններում  մենեջմենթի եվ մարքեթինգի համակարգերի օպտիմալացում
 • ձեռնարկությունների վիճակի դիագնոստիկա,
 • թողարկվող արտադրանքի կառուցվածքի օպտիմալացում,
 • կազմակերպոիթյունների կառավարման համակարգերի օպտիմալացում,
 • կազմակերպություններում մարքեթինգային համակարգերի օպտիմալացում:

IV.փուլ Համակարգչային տեխնիկայի եվ կառավարման ավտոմատացված համակարգերի կիրառումը բիզնեսի կառավարման մեջ

V.փուլ Ֆինանսական մենեջմենթ (խորացված դասընթաց)

VI.փուլ Ծախսերի կառավարման ինքնարժեքի նվազեցման եվ արդյունավետության բարձրացման կառավարման ժամանակակից եղանակներ