Մենեջմենթ և մարքեթինգ

Ժամանակակից տնտեսության մեջ դժվար է վերաարժևորել կառավարման բնագավառում աշխատող մասնագետների դերը, մասնավորապես, մենեջերների և մարքեթոլոգների՝ կազմակերպության գործունեության արդյունավետության բարձրացման համատեքստում:  Հետևաբար առավել արդիական են դառնում 
 • կառավարման  իրավունակությունը, 
 • կիրառական մակարդակում ժամանակակից մենեջմենթի և մարքեթինգի սկզբունքների օգտագործումը,
 • կազմակերպչական գործընթացների, որակների, մարդկային ռեսուրսների, ֆինանսների, ռիսկերի և կոնֆլիկտների գրագետ կառավարումը և այլն:
Հենց այս բոլոր հմտությունների զարգացումն է ընկած <<Էկոնոմիկա և Իրավունք>>  Կենտրոնի կողմից առաջարկվող մենեջերների և մարքեթոլոգների որակավորման  բարձրացման դասընթացի հիմքում:

Կախված կազմակերպության և կոնկրետ աշխատակցի առջև դրված նպատակներից, տեսական գիտելիքների և կիրառական հմտությունների մակարդակից, ընտրվում է մասնագետների որակավորման բարձրացման կոնկրետ ծրագիր:

Սա հաճախ ոչ ստանդարտ դասընթաց է, որն իրենից ներկայացնում է մի ճկուն համակարգ, որը հնարավորություն է տալիս մասնագետներին թեստավորելով՝ բացահայտել այն գիտելիքները, հմտությունները և հատկանիշները, որոնց հետագա զարգացման և խորացման կարիքը նրանք ունեն: Հենց այդ բազայի հիման վրա էլ կազմակերպվում են համապատասխան թրեյնինգ-դասընթացներ:

Այս բոլոր ծրագրերը հիմնված է մենեջմենթի և մարքեթինգի տեսության խորքային ուսումնասիրության և կառավարման համակարգի արդյունավետ աշխատանքի կիրառական մեթոդների և ձևերի օպտիմալ համադրության վրա:

<<Կազմակերպություններում արդյունավետ մենեջմենթի և մարքեթինգի համակարգը>> գործող մասնագետների որակավորման բարձրացման դասընթաց է, որի շրջանակներում ուսումնասիրվում են՝

 • արդյունավետ մենեջմենթի հիմունքները, 
 • մենեջմենթի ռազմավարությունները,
 • մարտավարական մենեջմենթը,
 • ձեռնարկատիրական գործունեության մենեջմենթը,
 • բիզնես-պլանավորումը, բիզնես-ռազմավարությունը,
 • ռեսուրսների կառավարման հիմունքները,
 • գնումների կառավարումը,
 • աշխատանքային կապիտալի կառավարումը,
 • բյուջետավորումը,
 • դրամական միջոցների և ֆինանսական հոսքերի կառավարումը,
 • արդյունավետ մարքեթինգի հիմունքները, մարքեթինգային համակարգերը,
 • շուկաների, հաճախորդների պահանջարկի և մրցակիցների հետազոտությունը,
 • մրցակցային տեխնոլոգիաները մարքեթիգում,
 • գովազդային գործունեության արդյունավետ համակարգերի կազմակերպումը,
 • սպառողների և գնորդների վարքագիծը /Consumer and Buyer Behaviour/,
 • վաճառքի խթանման կազմակերպումը և ապրանքների շրջանառության արդյունավետ համակարգի խթանումը,
 • հասարակայնության հետ կապերը (PR) և վերջինիս կազմակերպման արդյունավետ մեթոդները,
 • սպառողը և մանրածախ բիզնեսը,
 • սպառողական վարքագծի ընկալումը, մոտիվացիան /դրդապատճառը/, մոդելավորումը,
 • մերչենդայզինգի ռազմավարությունը՝ փուլերը, բյուջետը, դասակարգումը և ապրանքների ցուցադրումը,
 • գնագոյացումը,
 • մանրածախ ծառայությունները, ծառայություն մատուցողների միջավայրի կառավարումը,
 • բրենդինգը, որակի կառավարումը,
 • ռիթեյլ ծառայությունը,
 • ապրանքների առաքման ծառայության կառավարումը,
 • բիզնես գործողությունները, ֆինանսական զարգացումը, ֆրանչայզինգը,
 • լոգիստիկան և բաշխումը, ռեսուրսների կառավարումը,
 • տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, կոմունիկացիաների կառավարումը, սպառողների և հաճախորդների համագործակցությունը, 
 • մանրածախ առևտրում մարդկային ռեսուրսները, աշխատանքային ռեսուրսների կառավարումը, մենեջմենթը և կազմակերպչական մշակույթը, մենեջերի վարքագիծը: