ՄՐՑՈՒՅԹ

ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐ


Հարց 1. Ո+ր հաշվետու ժամանակաշրջանում են հաշվանցվում հարկային հաշիվներում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարները` մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 20-ը ստացված հարկային հաշիվը էլեկտրոնային եղանակով վավերացնելու դեպքում:

Պատասխանել հարցին

Հարց 2. Ո+ր հաշվետու ժամանակաշրջանում են հաշվանցվում հարկային հաշիվներում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարները` մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 20-ը ստացված հարկային հաշիվը էլեկտրոնային եղանակով չվավերացնելու դեպքում:

Պատասխանել հարցին

Հարց 3. Ճանաչվում են արդյո՞ք որպես հարկվող եկամուտ (ծախս) «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցության մասին» օրենքով սահմանված կարգով հավաստագրված ռեզիդենտ կազմակերպությունների կողմից հավաստագրի գործողության ժամկետում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների իրացումից ստացվող եկամուտները (կատարված ծախսերը):

Պատասխանել հարցին

 

Հարց 4. Ի+նչ դրույքաչափով է հաշվարկվում եկամտային հարկը` «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցության մասին» օրենքով սահմանված կարգով հավաստագրված հարկային գործակալը հավաստագրի գործողության ժամկետում վարձու աշխատողներին վճարվող ԱՎՈՒՄ-ից:

Պատասխանել հարցին

Հարց 5. Ի+նչ դրույքաչափով է հաշվարկվում եկամտային հարկը այն հարկային գործակալը, որը ՀՀ ռեզիդենտների հետ կնքել է աշխատանքային պայմանագիր և այդ պայմանագրի հիման վրա վարձու աշխատողը աշխատանք է կատարում բացառապես ՀՀ տարածքից դուրս` այդ վարձու աշխատողներին վճարվող ԱՎՈՒՄ-ից:

Պատասխանել հարցին
Հարց 6. Ի+նչ վարչական պատասխանատվություն է նախատեսված դրոշմավորման կանոնների խախտման համար:

Պատասխանել հարցին

Հարց 7. Ո+ր դեպքերում «հայ», «Հայաստան», «հայկական» բառերն ու դրանց թարգմանությունները կարող են օգտագործվել առևտրային կազմակերպության ֆիրմային անվանման մեջ տարբերակող նշանակության անվան մեջ:

Պատասխանել հարցին

Հարց 8. Որքա+ն է տարեկան պետական տուրքի դրույքաչափը «Հայ», «Հայաստան», «հայկական» բառերը և դրանց թարգմանությունները ֆիրմային անվանման տարբերակող նշանակության անվան մեջ օգտագործելու թույլտվության համար:

Պատասխանել հարցին

Հարց 9. Ո+ր դեպքերում «Հայ», «Հայաստան», «հայկական» բառերը ֆիրմային անվանումներում կարող են օգտագործվել առանց նախատեսված պետական տուրքի վճարման:


Պատասխանել հարցին

 

Հարց 10. Ո+ր կազմակերպությունների վրա չեն տարածվում առհաշիվ տրված կանխիկ գումարների նկատմամբ սահմանված ժամկետային սահմանափակումները:

Պատասխանել հարցին

Հարց 11. Ինչպե+ս է կատարվում մեկ ապրանքային խմբաքանակում գտնվող ապրանքների հայտարարագրումը:

Պատասխանել հարցին

Հարց 12. Ո+ր դեպքերում անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց կողմից ապրանքների ներմուծումը դիտարկվում է որպես ձեռնարկատիրական գործունեության նպատակով իրականացվող ներմուծում:

Պատասխանել հարցին

Հարց 13. Ո+ր դեպքերում և ինչ ժամկետներում անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձինք ծանուցվում են մաքսային մարմինների կողմից` «ՀՀ և ԵՏՄ անդամ պետությունների միջև անուղղակի հարկերի հաշվարկման և վճարման առանձնահատկությունների մասին» օրենքով սահմանված կարգով ներմուծման հարկային հայտարարագիր ներկայացնելու և անուղղակի հարկերի վճարումն իրականացնելու պարտավորության վերաբերյալ:

Պատասխանել հարցին

Հարց 14. Ի+նչ հարկային պարտավորություն է կրում անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձըապրանքների չափաքանակները գերազանցող քանակով ԵՏՄ անդամ պետություններից ՀՀ տարածք ԵՏՄ ապրանքների ներմուծման դեպքում:


Պատասխանել հարցին

Հարց 15. Ո+ր գումարից են վճարվում անուղղակի հարկերը անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց կողմից ՀՀ տարածք ապրանքներ ներմուծելու դեպքում:

Պատասխանել հարցին