Պրոֆեսիոնալներին և Կազմակերպություններին
 • Տեղեկատվության ապահովում սեմինարների և <<Էկոնոմիկա և իրավունք>> ամսագրի և այլ հատուկ, մասնագիտական գրականության միջոցով
 • Որակավորման բարձրացում շարունակական մասնագիատկան զարգացման ծրագրի շրջանակներում
 • Թեստավորում. Կազմակերպության կառավարման անձնակազմի մասնագետների գիտելիքների մակարդակի գնահատում
 • Աջակցություն աշխատանքի տեղա-
վորմանը և կարիերայի աճին           
 • Աջակցության ծրագրեր
 • Խորհրդատվություն
 • Ծառայություններ կազմակերպու-
թյուններին


ԲՈՒՀ-երի եվ քոլեջների  շրջանավարտներին


 • Պրակտիկայի կենտրոն. առաջին աշխատանքային փորձ
 • Շրջանավարտի թեստավորում
 • Աջակցություն աշխատանքի տեղավորմանը և կարիերայի աճին
 • Կենտրոնի շրջանավարտների որակավորման բարձրացում՝ մասնագիտական շարունակական  զարգացման շրջանակներում
 • Աջակցության այլ ծրագրեր
 • Տեղեկատվության ապահովում <<Էկոնոմիկա և իրավունք>> ամսագրի և այլ՝ հատուկ, մասնագիտական գրականության միջոցով:

 

Սկսնակներին

 • Ուսուցում և մասնագետների պատրաստում
 • Գործնական աշխատանքի անհրաժեշտ  հմտությունների կատարելագործում
 • Դասընթացների մասնակից շրջանավարտների թեստավորում
 • Աջակցություն աշխատանքի տեղավորմանը և կարիերայի աճին
 • Կենտրոնի շրջանավարտների որակավորման բարձրացում՝ մասնագիտական շարունակական  զարգացման շրջանակներում
 • Աջակցության այլ ծրագրեր


ՀԱՐԳԵԼԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐ ԵՎ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐՍիրով ցանկանում ենք տեղեկացնել, որ սույն թվականի դեկտեմբերի 1-ից, §Էկոնոմիկա և Իրավունք Կենտրոնում¦, մեկնարկում է §Բաց դռների¦ շաբաթը, որոնց ընթացքում Դուք կստանաք Ձեզ անհրաժեշտ տեղեկատվություն՝ §Ուսանողների և շրջանավարտների բազմակողմանի աջակցության միասնական կենտրոնի¦ ծավալած գործունեության մասին, այդ թվում՝ §Պրակտիկայի կենտրոն¦-ի, ինչպես նաև §Աջակցության հիմնադրամ¦-ի կողմից առաջարկվող հնարավոր աշխատանքների առաջարկների ու բազմաթիվ այլ հնարավորությունների մասին: 

§Բաց դռներին¦ մասնակցելու համար անցեք հղումով և գրանցվեք՝ նշումների դաշտում ամրագրելով  Ձեզ հարմար օրն ու ժամը:

http://www.elc.am/am/sign-in-practice-center